Εγγραφές

Στα Εσπερινά σχολεία μπορούν να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας και εργαζόμενοι ανήλικοι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.

 

    Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εργασίας ανηλίκου από τον εργοδότη (με σφραγίδα του εργοδότη).  Εάν πρόκειται για απασχόληση ανηλίκου σε οικογενειακή επιχείρηση,  απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων που να βεβαιώνει τα ανωτέρω.
  2. Αν ο μαθητής είναι ενήλικας, απλή αίτησή του.
  3. Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό γεννήσεως,
  4. Τίτλος σπουδών.

Οι εγγραφές των μαθητών για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο. Εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Δ.Ε. ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ’ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.

Οι μετεγγραφές των μαθητών μπορούν να γίνουν έως και τις 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους