Προγράμματα εξετάσεων Ιουνίου 2017

Ανακοινώθηκαν τα προγράμματα εξετάσεων Ιουνίου 2017:

Α’ εξεταστική περίοδος για τους μαθητές επαρκούς φοιτήσεως, 1-10-Ιουνίου 2017

Οι μαθητές που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις κάποιου μαθήματος λόγω ασθενείας μπορούν να προσέλθουν προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση στις 8/6/2017.

Εξετάσεις για τους μαθητές παρελθόντων ετών και τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές, 1-20 Ιουνίου 2017

Β’ εξεταστική περίοδος για τους ανεξεταστέους και μαθητές ελλιπούς φοιτήσεως, 20-30 Ιουνίου 2017