Εγγραφές

Στο Εσπερινό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας μπορούν να φοιτήσουν

  1. ανήλικοι εργαζόμενοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους
  2. ενήλικες (18+), κάθε κατηγορίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 35 της ΚΥΑ αρ.79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005/31.05.2019)

Οι μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία εγγραφής τους το 18ο έτος της ηλικίας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε Εσπερινό Γυμνάσιο υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε’, του άρθρου 9 της παρούσας για την περίπτωση των Ελλήνων πολιτών και με την προϋπόθεση της παρ. 13, του άρθρου 14 της παρούσας για την περίπτωση των ενήλικων πολιτών τρίτων χωρών.

Οι ανήλικοι/ες εργαζόμενοι/ες μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε Εσπερινό Γυμνάσιο εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα  φοίτησης α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕΟΑΕΔΙΚΑΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου μεταξύ των ανωτέρω μερών.

Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε Εσπερινό Γυμνάσιο εφόσον α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται στον ναυτιλιακό ή αλιευτικό τομέα έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε Εσπερινό Γυμνάσιο εφόσον προσκομίσουν αντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου εκ των οποίων να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία ναυτικού (σελ. 4 και 5) και οι αντίστοιχες σελίδες ναυτολόγησης απόλυσης αυτού, ή/και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει εκδοθεί από Δ.Ν.ΕΡ. ή Λιμενική Αρχή.

Μετεγγραφές – Προθεσμίες

1) Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων (…) πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α’ τετραμήνου, όπως ορίζεται στα άρθρα 17, 20 και 22. Αν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που εντάσσονται σε σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, καθώς και σε οικογένειες που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας προσφύγων, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορεί να εγκρίνονται μετεγγραφές σε σχολικές μονάδες ίδιου τύπου μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων. (ΚΥΑ 79942/ΓΔ4/2019 – ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 – Άρθρο 19)